18/8/16

COMUNICADO PLIE BALEAR SOBRE ASISTENCIA A LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN EN BALEARES DE 2 DE SEPTIEMBRE.

Es Projecte Lliberal Balear, PLIB-PLIE promou sa llibertat absoluta d'assistència des seus afiliats i simpatisants a sa manifestació que se celebrarà es pròxim dia 2 de setembre a ses 19hs. amb inici a sa Plaça Espanya de Palma.

Entenem que sa convocatòria neix des poble i pes poble balear i que, per tant, no ha d'estar politisada en aquesta ocasió, de tal manera que es seu èxit o fracàs no se li atribuesqui exclusivament an es número d'assistents en relació en altres convocatòries.

Per aquest motiu es PLIE Balear no assistirà com a partit polític, sinó que es membres des partit que decidesquin lliurement sa seva assistència ho faran a títol particular, com a balears i espanyols que se sumen en una convocatòria amb sa qual compartim i subscrivim cadascun de ses seves finalitats, i així ho demostram cada dia.

Aquesta decisió s'ha pres per unanimitat de sa junta directiva i amb es recolçament des components de ses juntes locals de Palma i Lluchmajor, de tal manera que entenem és sa millor forma en aquestos moments de garantisar s'èxit de sa convocatòria i s'unitat entre ses diferents Associacions culturals Balearistas i altres entitats ciutadanes que assistesquin, significant-les a totes elles es nostro respecte i reconèixement a sa seva feina per ses Illes Balears.

Endevant ses atxes!


El Proyecto Liberal Balear, PLIB-PLIE promueve la libertad absoluta de asistencia de sus afiliados y simpatizantes a la manifestación que se celebrará el próximo día 2 de septiembre a las 19hs. con inicio en la Plaza España de Palma.

Entendemos que la convocatoria nace del pueblo y para el pueblo balear y que, por lo tanto, no debe estar politizada en esta ocasión, de tal manera que su éxito o fracaso no se le atribuya exclusivamente al número de asistentes en relación a otras convocatorias.

Por este motivo el PLIE Balear no asistirá como partido político, sino que los miembros del partido que decidan libremente su asistencia lo harán a título particular, como baleares y españoles que se suman a una convocatoria con la que compartimos y suscribimos cada uno de sus fines, y así lo demostramos cada día.

Esta decisión se ha tomado por unanimidad de la junta directiva  y con el respaldo de los componentes de las juntas locales de Palma y Lluchmajor, de tal manera que entendemos es la mejor forma en estos momentos de garantizar el éxito de la convocatoria y la unidad entre las distintas Asociaciones culturales Balearistas y demás entidades ciudadanas que asistan, significándoles a todas ellas nuestro respeto y reconocimiento a su labor por las Islas Baleares.

Endevant ses atxes!