31/8/09

Subir los impuestos no responde a un compromiso solidario con los que menos tienen, sino a sufragar los gastos que dispone el Gobierno.


El día de hoy ha sido dedicado por el Gobierno a exponer sus argumentos entorno a una posible subida de impuestos para un determinado perfil de las clases más ricas, excluyendo de esta subida a los empresario y a las personas que cobran una nómina. Es bien conocido que una subida de impuestos a determinadas clases pudientes únicamente favorece la movilidad de los capitales a otros países donde la fiscalidad sea más baja, repercutiendo en el medio plazo en la disminución de las inversiones en nuestro propio país.
Nota de 1 de septiembre: (Si realmente el dinero recaudado de las grandes fortunas fuera destinado a ayudar a los más desfavorecidos, hasta cierto punto podríamos estar de acuerdo; pero no, la realidad es otra, vean lo publicado hoy por un ente informativo nada sospechoso de estar en contra del Gobierno: El déficit del Estado se multiplica por 5 en un año y alcanza el 4,6% del PIB, http://www.cadenaser.com/economia/articulo/deficit-estado-multiplica-ano-alcanza-46-pib/csrcsrpor/20090901csrcsreco_4/Tes)

Mientras el Presidente del Gobierno justificaba esta subida selectiva por motivos de solidaridad con los más desfavorecidos no ha dudado en incluir en su argumentación la partida de gasto por la vacunación de la Gripe A, sustanciosa desde su punto de vista; por su parte, la Ministra de Sanidad nos recordaba que en países donde han pasado ya el invierno Austral no ha sido necesaria la vacunación de la población para afrontar los efectos del temido virus, y no pasa nada añade. ¿En qué quedamos? Pues quedamos mal, la solidaridad se emplea como una excusa y se dedicarán partidas a grandes gastos innecesarios si no pasa nada. En este punto sólo hemos visto la aquiescencia del PP con la política sanitaria del Gobierno Socialista, que en estos términos equivale a la sustentación de la política del miedo entrando en la corriente de la prevención a toda costa ¿por qué convergen aquí los dos partidos PP y PSOE?

La razón es evidente, los gastos de la vacunación favorecen a las empresas norteamericanas que fabrican el producto, ambos partidos observan conveniente pagar este peaje y además evitar una posible responsabilidad ante una posible pandemia que se extendiera por no haber hecho todo lo que esté a su alcance para evitarla. La Ministra de Sanidad recuerda que la vacunación es una simple barrera más a la expansión del virus, no es una panacea; pero no dice que este gasto extraordinario nada tiene que ver con la solidaridad que nos propone un Presidente que cada vez tiene más complicado justificar su argumentación económica antiliberal.
No es solidaridad con los más pobres la que nos propone Zapatero, España es un país solidario por antonomasia frente a otros, sino la solidaridad con los gastos que dispone su Gobierno.

30/8/09

El blog balearista de Toni Cantarellas nos dedica un espacio en su apartado "Veus d´altres partits". Es nostro agraïment Toni.


Carta de Presentació des Projecte Lliberal Balear en bon mallorquí.
http://miszelani.wordpress.com/2009/08/29/projecte-lliberal-balear-carta-de-presentacio/

Com a presentació vos direm que el 3 de desembre de 2007 vàrem instituir oficialment i per a tota España un partit lliberal que se mostra sense cap subterfugi d´ identitat. Aquest partit anomenat “Projecte Lliberal Espanyol”, consta d’ un nucli fundador lliure per actuar a la fi de s’expansió de una ample ideologia lliberal i que ha estat oficialment registrat a Madrid amb sa vocació de dur es lliberalisme al conjunt de tots es territoris espanyols.

Es Projecte Lliberal s´adapta autonòmicament mitjançant s´afegitó de s’antopònim propi des lloc allà a on s´implanti. Per aquest motiu, a sa nostra estimada Comunitat Autònoma de ses Illes Balears reb el nom de “PROJECTE LLIBERAL BALEAR”, P.LI.B.-P.LI.E., sa primera reunió constitutiva del P.LI.B. a ses Illes Balears va esser el 24 d´Agost de 2007.
Actualment ses raons objectives per instaurar un partit lliberal oficial a Espanya no falten; però la més important és sa inexistència de representació política institucional, estructurada i autònoma del Lliberalisme a Espanya, des de fa més de 70 anys.
Fins Desembre de 2007, com estam dient, va haver un buit casi institucional de més de tres quarts de segle per omplir. Insistim: ¿“casi institucional” per què?: ¿de quina altre manera podem qüalificar es fet de que sa ideologia que és històricament sa mare d´un sistema parlamentari democràtic d’un pais (es liberalisme) siga finalment sa única no present en tal sistema desde fa tant de temps?
Convençuts des lliberalisme (no per voler per voler, i manco per oportunisme) hem volgut ocupar aquest buit históric, reobrir aquesta via lliberal abandonada –per la competència deslleal entre es propis partits lliberals i la inclusió de bona part dels lliberal en altres formacions polítiques que no són al seu puesto polític ni ideològic natural –en es més gran dets abandons per part del sistema polític espanyol-.
Com a lliberals humanistes consideram que sa nostra acció com a partit polític ha d´esser propera en ets aconteixements més propers, a sa realitat social, ja que sempre mos trobaràn disposats per ajudar a difondre es valors esmentats en es contexte des màxim respecte des valors d’altres.
Tenim sa confiança en la construcció d´ una tercera via lliberal a Espanya i que es mur de silenci mediàtic se romprà, ja que fins ara tan sols ha hagut d´oposar-se a partits circumstancials de sigles imprecises, que pilotaven a cegues sense doctrina ni arrels històriques. Un partit lliberal representa en canvi un altre cosa: és un partit estructural, amb pes cultural, amb una base ideològica que ha mostrat sa seva efectividad en sa empíria democràtica, amb una herència impresionant i provada.
Certament, haurem de mester temps però hem posat es temps de sa nostra part des de es començament.
A més llarg termini, afavorirem sa reabsorció democràtica de partits circumstancials, vectors d´ extremisme nociu per sa gestió humanista de s’Estat, obrint una TERCERA VIA DE CENTRE que sigui digna de referència electoral i de gestió correcta de sa “Res Publica”***.
També haurem de “desgreixar” s’Esquerra de sa Dreta i sa Dreta de s’Esquerra, perque molts de lliberals, com diem, degut a s’errada d’un bipartidisme que no afavoreix es joc democràtic (més val poder triar entre més opcions: no només entre dos), se veuen obligats a votar Conservador o Socialista sense esser, a s’hora de sa vertitat, ni una cosa ni s´altre. De fet –i ho deim de bon de veres- lo únic que farem serà recuperar alló que és nostro.
Tanmateix, no tenim vocació d’esser “partit frontissa” com tants que han botat als titulars estatals i locals fins ara, sino d´establir un veritable centre lliberal, capaç d´esser quan s´hagi de mester un soci governamental o de practicar una oposició esclaridora i de ponderació.

Es nostro perfil està caracteritzat perque volem:
A.-): Sa separació real des tres poders (es Legislatiu, s’Executiu i es Judicial, Montesquieu 1748);
B.-): Sa delegació temporal del Poder general per part des ciutadans electors, en origen detentors d’aquest poder (tots els Poders provenen de la Nació, és a dir del conjunt constituït per cadascun dels seus membres);
C.-): S’organització d’eleccions lliures (locals, regionals, nacionals, supranacionals) amb freqüències regulars i espaiades legalment (dues condicions essencials per sa democràcia electoral);
D.-): Es respecte des dret de cadascun a sa propietat privada, tant material (des de sa vivenda a sa lliure empresa), intel·lectual (des de sa patent als drets d’autor) com moral (dret a s’integritat física i moral, a sa llibertat d’expressió i de consciència, des des creient de diversa índole a s’agnòstic, passant per s’ateu); i, conseqüència lògica de lo anteriorment exposat, una clara diferenciació entre es Civil i es Religiós (lo que no implica hostilitat alguna envers aquest darrer). Però es Lliberalisme per a noltros, no és simplement un sistema polític. I manco encara un sistema exclusivament econòmic. És, per damunt de tot, (i en aquest sentit, com el Socialisme) una visió particular de s’ homo, sa persona, es ciutadà.

No se pot resumir es Lliberalisme en un tot sol des seus components en detriment des conjunt dets altres, ja sigui per ignorància o dolenta intenció. Peró aquesta recomanació no és propia des domini liberal: seria intel·lectualment injust reduir es Socialisme just al “Capitalisme d’Estat”, a ses “nacionalitzacions”. De fet, Lliberals i Socialistes funden i justifiquen ses seves totalitats respectives dins de sa complexitat de s’Homo, que tenen com finalitat comuna. No divergeixen (o s’oposen) aleshores en s’objectiu però sí en els mitjans per a arribar-lo a obtenir: o més concretament, en s’elecció d’aquests mitjans. Es nostro punt de divergència amb s’esquerra està absolutament clar: per es Lliberals, a lo humà s’arriba a través de lo individual; per es Socialistes, a lo humà s’arriba a través des col·lectiu. Aquesta frase, tan simple com essencial, mos permetrà sempre fàcilment determinar ràpidament si una actitud, acció o paraula és o no lliberal, és o no socialista i, al mateix temps, mos serveix per a diferenciar-nos d’altres partits polítics que han cregut en es denominat “transversalisme ideològic” com una component artificial que pot obviar o superar aquests fonaments filosòfics primaris, per a nosaltres gens més lluny, per que aquests fonaments són totalment essencials i han de seguir respectant-se, com signe de diferenciació ideològica de sa resta de partits polítics coiunturals. Per es Lliberalisme, s’individu no se troba oposat al grup ja que aquest, per definició, està compost per individus. Es lliberalisme s’oposa a s’idea marxista d’individualitzar es grup mateix com a persona abstracta, imposant es seus fins personals als seus membres.

Fora de ses crisis imperioses (revolucions, guerres, epidèmies, cicles económics negatius, etc.) s’aniquilació de s’individu en favor des nucli des grup (s’agrupació, sa colectivitat entesa com a Ent) i baix sa falça premisa d’un futur millor, és sa pitjor de ses estafes (s’Història ho ha demostrat), perquè sa vida de cadascun és finalment un món en sí mateix, i tot això ho deim en clara contraposició als actuals moviments nacionalistes grupals, amb es quals no tenim gens que compartir. Lo que sí som és un partit de centre liberal, per cert, amb esment de protegir ses diverses cultures existents dins s’Estat espanyol, com és sa CULTURA BALEAR: Darrerament, per a molts, s’idea de “fer política” des des Centre s’ha posat de moda. Per als Lliberals no se tracta d’una moda cojuntural i oportunista, ja que es Centre és sa seva realitat, es seu lloc natural. De fet mos proposam re-surar per sa Democràcia sa seva 3ª via de referència que actualment està fallant: es Lliberalisme.
Lo important és que compartim de manera coincident s’idea bàsica de sa TERCERA VÍA. Aquesta funció essencial de la 3ª via mos dirigeix de manera natural a precisar sa nostra situació en es tauler polític. S’eslògan “Es Lliberals són de Dretes” demostra: o bé s’incultura d’aquell que ho manifesta, o bé sa seva dolenta intenció. En ambdós casos, això no respon a cap realitat. Es punt de vista d’uns o d’uns altres vers quant sa nostra posició no mos preocupa gaire. Sabem que es vespre de ses eleccions, tots afirmen esser “des centre” i, una vegada acabat s’escrutini, tots s’apressen a tornar als seus respectius llocs d’Esquerra o de Dreta. Aquest no és es nostro cas i no pot ser-lo ja que no només som ubicats a priori en es Centre: som intrínsecament es Centre. Sense noltros, es centre institucionalitzat no existeix: només viu camuflat baix s’ala esquerra des Conservadors i s’ala dreta dels Socialistes, sense dret a sa paraula. Una cosa és afirmar, una altra és demostrar, i noltros no dubtam a s’ hora de demostrar allò que afirmem. Així deim: “Sa nostra visió de sa Societat humana, que és sa d’una estructura que ha d’afavorir a cadascun amb lo millor des desentrollos personals, exclou fatalment els extrems (p. eix. es perillós nacionalisme excloent i xenófob)”. S’economia, lo social, lo polític són ses conseqüències d’aquesta visió, i no ses seves condicions. Ets extrems són incompatibles amb aquest ordre d’idees, amb sa nostra manera de pensar, que a ses Illes Balears té un caràcter marcadament PRO-BALEARISTA (dins es nostro Partit podem tenir certes corrents nacionalistes, peró des d’un nacionalisme ben entés: aquell que sap que Balears és sa Comunitat que manco reb des pressupostos Generals i sa vegada sa segona Autonomía -per devant de Catalunya i just darrera de Madrid- que més esforç fiscal pateix; aquell nacionalisme obert, i no tancat, que només se proposa donar carta de legitimitat a sa cultura propia d’aquestes Illes). Aquest projecte polític que els hem presentat ja és una realitat propera que pot ser compartida per tots voltros. Ses Illes Balears i sa Llibertat en aquet pais multimil·lenari precisen des seu compromís.
PD. Aclaracións filològiques:
Es Diccionari Alcover registra s’entrada “LIBERAL o LLIBERAL”, es a dir, dona com a bona sa grafía balear “Lliberal”, que no està enregistrada o acceptada pes Diccionari Català de s’ “Institut d’Estudis Catalans”. Escriguent dins una normativa no escissionista, no acceptam s’autoritat de dit I.A.E., sino, seguint lo dit pes nostro Estatut d’Autonomia en es seu article 35 (que defènsa sa nostra llengo) es critèris des nostros propis filòlegs (no des foràns), essent, Mossèn Alcover (cap de sa secció filològica des “I Congrès de la Llengua Catalana), uns des més grans que ha donat Espanya. Alcover defineix “Lliberal” com a: “Que professa doctrines favorables a sa llibertat política”, i posa s’exemple des famós Setmanari Mallorquí “L’Ignorància”, que diu: “Avuy en dia em d’esser lliberals”.
Alcover també accepta “Centro” al mateix temps que “Centre”.

Aquests apunts filològics són afegit d’en Toni Cantarellas, que se limita a donar veu als Partits que no han demostrat brutors ni corrupteles, i que ajuden a que hagi un espectre democràtic molt mes ampli i, per lo tant, més positiu cara a ses opcions electorals des ciutadans.
Carta de Presentación del Proyecto Liberal Balear en castellano.


Carta de Presentación del Proyecto Liberal Balear en castellano.

Como presentación les diremos que el 3 de diciembre de 2007 fue instituido oficialmente y para toda España un partido liberal que se revela como tal sin ningún subterfugio de identidad. Este partido llamado "Proyecto Liberal Español" cuyo núcleo fundador es libre de actuar para la expansión de la ideología liberal ha sido oficialmente registrado en Madrid con la vocación de
encarnar el Liberalismo en el conjunto del territorio español.
Hoy en día las razones objetivas para instaurar un partido liberal oficial en España no faltan; pero la más importante es la ausencia de representación política institucional, estructurada y autónoma del Liberalismo en España, desde hace más de 70 años.
Hasta diciembre de 2007 hubo un vacío casi institucional de más de tres cuartos de siglo para colmar. E insistimos: casi institucional pues ¿de qué otro modo puede calificarse el hecho de que la ideología que es históricamente la madre de un sistema parlamentario democrático de un país sea finalmente la única no presente en dicho sistema desde hace tanto tiempo?
Convencidos acerca del liberalismo (no por capricho, ni oportunismo) hemos pensado ocupar este vacío histórico, reabrir esta vía liberal dejada – por la competencia desleal entre los propios partidos liberales y la inclusión de buena parte de los liberales en otras formaciones políticas que no son su espacio político ni ideológico natural– en el más grande de los abandonos por parte del
sistema político español.
Como liberales humanistas consideramos que nuestra acción como partido político debe estar cercana a los acontecimientos, a la realidad social, ya que siempre nos encontrarán listos para su uso en la aplicación de nuestra ideología y en el respeto de la de otros.
Tenemos, al igual que Uds., confianza en la construcción de una tercera vía Liberal en España y en que el muro de silencio mediático se romperá, ya que hasta el momento sólo ha tenido que oponerse a partidos circunstanciales de siglas imprecisas, que pilotaban a ojo sin doctrina ni raíces históricas. Un partido liberal es del todo otro adversario: es un partido estructural, con peso cultural, ideológico e histórico impresionante.

Ciertamente, hará falta tiempo pero hemos puesto el tiempo de nuestra parte desde el comienzo.
A más largo plazo, intentaremos favorecer la reabsorción democrática de partidos circunstanciales, vectores de extremismo nocivo para la gestión humanista del Estado, abriendo una tercera vía al Centro digna de referencia electoral y de gestión correcta de la "Res Publica".
También hará falta "desengrasar" la izquierda de la Derecha y la derecha de la Izquierda, pues muchos liberales, como decimos, debido al error de un bipartidismo artificial impuesto, se ven obligados a votar Conservador o Socialista sin ser ni lo uno ni lo otro. De hecho - y lo decimos sin ironía - lo único que haremos será recuperar lo que nos pertenece.
De todos modos, no se tratará de constituir un "partido bisagra" además de los que ya han saltado a los titulares estatales y locales hasta ahora, sino de establecer un verdadero centro liberal, capaz de “ser” cuando se requiera un socio gubernamental o de practicar una oposición esclarecedora y de ponderación.
Nuestro perfil liberal está caracterizado por pretender:
a) La separación real de los tres poderes (el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, Montesquieu 1748);
b) La delegación temporal del Poder general por parte de los ciudadanos
electores, en origen detentores de este poder (todos los Poderes provienen de la
Nación, es decir del conjunto constituido por cada uno de sus miembros);
c) La organización de elecciones libres (locales, regionales, nacionales,
supranacionales) con frecuencias regulares y espaciadas legalmente (dos
condiciones esenciales de democracia electoral);
d) El respeto del derecho de cada uno a la propiedad privada, tanto material
(desde la vivienda a la libre empresa), intelectual (desde la patente a los
derechos de autor) como moral (derecho a la integridad física y moral, a la
libertad de expresión y de conciencia, desde el creyente al agnóstico pasando
por el ateo);
e) Y, consecuencia lógica de lo anteriormente expuesto, una clara diferenciación
entre lo Civil y lo Religioso (lo que no implica, hostilidad alguna para con este
último).
Pero el Liberalismo para nosotros, no es simplemente un sistema político. Ni, menos aún, un sistema exclusivamente económico. Es, ante todo, (y en este sentido, como el Socialismo) una visión particular del hombre.
No se puede resumir el Liberalismo en uno solo de sus componentes en detrimento del conjunto de los otros, ya sea por pereza, ignorancia o mala intención. Pero esta recomendación no es propia del dominio liberal: sería intelectualmente injusto reducir el Socialismo solamente al
“capitalismo de Estado”, a las “nacionalizaciones”. De hecho, Liberales y Socialistas fundan y justifican sus totalidades respectivas dentro de la complejidad del Hombre, que tienen como
finalidad común. No divergen (o se oponen) pues en el objetivo pero sí en los medios para alcanzarlo: o más concretamente, en la elección de esos medios.

Nuestro punto de divergencia con la izquierda está absolutamente claro: para los Liberales, lo humano se alcanza a través de lo individual; para los Socialistas, lo humano se alcanza a través de lo colectivo. Esta frase, tan simple como esencial, nos permitirá siempre fácilmente determinar rápidamente si una actitud, acción o palabra es o no liberal, es o no socialista y, al mismo tiempo, nos sirve para diferenciarnos de otros partidos políticos que han creído en el denominado “transversalismo ideológico” como una componente artificial que puede obviar o superar estos
fundamentos filosóficos primarios, para nosotros nada más lejos, pues estos fundamentos son de todo punto esenciales y deben seguir respetándose, como signo de diferenciación ideológica del resto de partidos políticos coyunturales.

Para el Liberalismo, el individuo no se encuentra opuesto al grupo ya que éste, por definición, está compuesto por individuos. Es cuando el grupo se individualiza él mismo como persona abstracta, imponiendo sus fines personales a sus miembros, que el Liberalismo le niega toda cualidad humana y lo define como perjuicio social.

Fuera de las crisis imperiosas (revoluciones, guerras, epidemias, etc…) la aniquilación del individuo en el seno del grupo bajo el cubierto de un futuro mejor es la peor de las estafas (la Historia lo ha demostrado) porque la vida de cada uno es finalmente un mundo en sí mismo, y todo esto lo decimos en clara contraposición a los actuales movimientos nacionalistas grupales, con los que no tenemos nada que compartir.
Lo que sí somos es un partido de centro liberal:
Últimamente, para muchos, la idea de “hacer política” en el Centro se ha puesto de moda… Para los Liberales no se trata de moda puesto que el Centro es su realidad.
De hecho nos proponemos devolverle a la Democracia su 3ª vía de referencia que le falla: el Liberalismo. Lo importante es que compartimos de manera coincidente la idea básica de la tercera vía.

Esta función esencial de la 3ª vía nos lleva de manera natural a precisar nuestra situación en el tablero político.

El eslogan “Los Liberales son la Derecha” demuestra o bien la incultura del que lo pronuncia, o su mala intención. En ambos casos, esto no responde a ninguna realidad.
El punto de vista de unos o de otros en cuanto a nuestra posición no nos preocupa. Sabemos que a la víspera de las elecciones, todos afirman ser “del centro” y, una vez acabado el escrutinio, todos se apresuran a volver sus respectivos puestos de izquierda o derecha.

Este no es nuestro caso y no puede serlo puesto que no solamente nos situamos en el Centro, pero más aún somos intrínsecamente el Centro.

Sin nosotros, el centro institucionalizado no existe: solamente vive camuflado bajo el ala izquierda de los Conservadores y el ala derecha de los Socialistas, sin derecho a la palabra.

Una cosa es afirmar, otra es demostrar y no titubeamos a la hora de demostrar lo que afirmamos.
Así decimos: nuestra visión de la Sociedad humana que es la de una estructura que debe favorecer a cada uno con el mejor de los desarrollos personales excluye fatalmente los extremos (p. eje. el nacionalismo excluyente).

La economía, lo social, lo político son las consecuencias de esta visión y no sus condiciones. Los extremos son incompatibles con este orden de ideas, con nuestro modo de pensar.

27/8/09

El inicio del curso político nos recuerda que la política de contrapesos crea más problemas de los que resuelve.


Así lo pone de manifiesto el grave déficit presupuestario por el que atraviesa el Gobierno de España, al que no le queda más remedio que reclamar la deuda acumulada de las CCAA respecto del Estado y amenazar con una posible subida de impuestos, algo que ya tenemos dicho los liberales que sería del todo contraproducente para recuperar la senda del crecimiento económico.
Nota de 28/08/09: El Gobierno confirma la subida de impuestos: http://www.mallorcadiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47227&Itemid=31

Las CCAA autónomas actúan no sólo conforme a sus propios intereses, lo cual sería legítimo, sino en función de las influencias que por su color político pueden ejercer en el Gobierno central, algo entendible desde el punto de vista político; pero cuando estas influencias tienen un trasfondo económico para mantener a los grupúsculos nacionalistas satisfechos a costa del Estado la cosa empieza a cambiar. Un sistema de contrapesos es admisible en democracia como una solución política a la excesiva monopolización de los partidos mayoritarios, en España PP y PSOE; pero de la manera que se está construyendo en España produce finalmente el efecto de que los políticos intermedios ejercen mayor liderazgo y capacidad de decisión en el conjunto del Estado que el propio Jefe del Ejecutivo y Presidente del Gobierno. Cuando a estos políticos intermedios e intermediarios se les niega el pan y la sal amenazan con salir a la calle antes de que el TS adelante su Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, todo un despropósito democrático que sitúa a España en un terreno que ya no es ni pragmático ni utilitarista, sino de expolio de los recursos del Estado para fines que no son realistas o, por lo menos, a los que habría que dedicar el esfuerzo cuando millones de españoles van a afrontar el otoño-invierno más duro de su vida.

24/8/09

Tal día como hoy hace dos años el Proyecto Liberal anunció su Constitución en las Islas Baleares.


Fue en el Hotel Saratoga de Palma, allí se celebró la primera Junta Constitutiva, la que daría lugar al inicio del camino legal de Constitución del Proyecto Liberal como partido político y que, finalmente, se consolidó el día 3 de diciembre con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior como partido político de ámbito nacional. En las Islas Baleares el PLIB ha venido desarrollando su actividad durante todo este tiempo con un marcado carácter pro balear. Ya no sólo hablamos de simpatizantes, ahora tenemos un nutrido grupo de afiliados y nuestras expectativas crecen constantemente gracias a las personas que nos han dado su apoyo. A todos gracias por hacer de este proyecto una realidad, ya se va viendo el camino que queremos seguir y todo lo que se ha hecho ¡Por las Islas Baleares!

Diversos medios de comunicación siguieron la noticia, desde entonces el Diario Ultima Hora y varios medios digitales no han dejado de prestarnos su valiosa atención, la cual agradecemos como un símbolo de pluralidad democrática. A la radio, a los informadores independientes que han hecho posible que el Proyecto Liberal tenga su hueco en la Sociedad Balear y Española les damos las gracias.

19/8/09

Nuestra felicitación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por la detención de tres etarras en el norte de Francia.Coincide que uno de ellos ya estaba incluido en el cartel "Se Busca" que facilitó el Ministerio del Interior después de que sucediera el atentado de Palmanova.

En este verano de 2009, las Islas Baleares intentan afrontar con tranquilidad la temporada turística que se viera sorprendida por la amenaza etarra. Los casos de corrupción política son los únicos que asaltan a la prensa. La conmoción por lo sucedido todavía no ha cesado, sobre todo porque al tratarse de artefactos programados obliga a una labor preventiva de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora nunca había sido tan exhaustiva.
Foto: Palmanova, 31 de julio de 2009. Tots junts contra es terrorisme.

Felicitaciones por la detención y esperemos que exista conexión entre uno de los detenidos y los crímenes en Palmanova, de tal manera que se pueda concluir con la detención de todos los asesinos.
La política de la firmeza y la unidad frente a ETA es la que mejores resultados nos ha traído en democracia. Nuestra solidaridad con la política de represión hasta el final de ETA.

12/8/09

Cuatro explosiones, de momento. La amenaza de bomba persiste por prevención.

Se busca a la principal sospechosa de haber colocado los explosivos en Palma.

No es alarmista advertir de que el nuevo modus operandi de ETA puede tener como consecuencia más explosiones que se añadan a las cuatro recientes. Igual que se ocultaron cuatro cargas con detonadores y temporizadores pueden ser más los artefactos colocados y dispuestos para explosionar en el tiempo.

En consecuencia, sin alarmar a nadie y agradeciendo la exahustiva labor policial no deja de ser importante persuadir de que ésto puede que no haya acabado. Los grandes almacenes, lugares concurridos como ya advirtieron las autoridades alemanas pueden volver a ser objeto de un atentado. En definitiva, se trata de que seamos conscientes de lo que puede suceder, pues nuestra mentalidad no es como la de los terroristas que buscan hacer daño, a ser posible continuado y midiendo el tiempo en función de las negociaciones que les interesan, algo ajeno a la mayor parte de la población; pero que en este caso concreto de las Islas no está de más recordarlo, ya que es la primera vez que ETA abre su abanico de crímenes cada vez de manera más cobarde aprovechando las nuevas tecnologías; pero con el mismo peligro para la vida de las personas.

Hacemos un llamamiento a los isleños para que sean conscientes de su responsabilidad en la lucha contra ETA y queremos trasmitirles toda nuestra admiración porque nuestro comportamiento está siendo ejemplar. ETA ha entrado en nuestra casa y no consentiremos que la violencia empañe nuestra convivencia ciudadana, ni entre nosotros, ni con el resto de España, ni mucho menos con el País Vasco. Todos sabemos del buen carácter y amabilidad de la gente del Norte, si en algo ha sido positiva la visita del Lehendakari Patxi López a las Islas Baleares ha sido para ésto, para recordar que no hay que confundir a una banda terrorista de extremistas con las buenas gentes del Norte.

10/8/09

La policía confirma que la explosión en el Bar Nica de Palma es un atentado más de ETA

Se buscan.

En consecuencia, han sido definitivamente cuatro las explosiones provocadas por la banda terrorista ETA en Palma.

El hecho de que las bombas hayan aparecido en baños de señora hacen presuponer que quienes las colocaron aprovecharon su condición femenina para pasar desapercibidas entre la clientela de los locales abiertos al público y colocar los artefactos. Al tratarse de un modus operandi de ocultación de los artefactos y detonarse con temporizador la única incógnita que hay que despejar ahora es si estos temporizadores fueron activados de manera cohetánea con el atentado de Palmanova para facilitar la huída de los terroristas.

ETA busca a través de estas acciones demostrar que su capacidad de causar muerte permanece intacta, que no está tan deshecha ni herida como se ha dado a conocer. Sin duda al ampliarse su radio de acción terrorista y buscar nuevos modos operativos, ETA está saliendo de sus formas habituales de atentar, con lo que está mermada, efectivamente; pero recurre a objetivos mucho más fáciles y que causan temor en la población.
La conclusión es que ETA sigue activa y que se deben redoblar los esfuerzos para perseguir sus crímenes. Los palmesanos hemos retomado con normalidad nuestra vida, el mejor síntoma de que las intimidaciones de ETA no van a tener el efecto esperado en las Islas Baleares.
Se impone una contundente reacción del Estado de Derecho ante estos intentos de resquebrajar la confianza y afectar a la imagen turística de las Islas y de España.

9/8/09

ETA sigue atentando aquí.


Una vez más la prudencia se impone antes que hacer cualquier tipo de valoración de lo sucedido, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no informen con precisión del tipo de artefactos y, sobre todo, de detonadores y posibles temporizadores que se hayan empleado para provocar las explosiones en Palma no podrá determinarse si ETA sigue o no aquí presencialmente.

Nuestra petición es que si, finalmente, se constata que un comando itinerante sigue en Baleares se adopten todas las medidas necesarias para detenerlo, acudiendo al ejército si es preciso para demostrar que estos hechos no quedarán impunes y evitar que vuelvan a repetirse.

Mientras las informaciones no sean más precisas y se pueda aclarar el alcance de lo sucedido la actitud de prudencia e información moderada de los medios de comunicación es la correcta para evitar lo que ETA busca, hacer daño a la imagen turística de Baleares y de España.


Nuestro apoyo y solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos del Estado, con el deseo de que se les facilite por el Estado todos los medios y recursos adecuados para detener a los terroristas en un territorio aislado.

La presencia de S.M. el Rey en las Islas Baleares debe contribuir a reforzar el dispositivo previsto para la seguridad de esta temporada de verano y solicitar el apoyo logístico y táctico del ejército.

6/8/09

¡Cadena Perpetua Ya!


La peligrosidad es la pieza clave del sistema penal, la Ley alude a la peligrosidad social y los terroristas cuando atentan lo hacen para causar un daño o quebranto social, no sólo criminal.

Este supuesto de "peligrosidad" mucho más general es el que le permitiría al legislador español indicarle al juez cuándo deberá la conducta terrorista ser castigada con cadena perpétua, obviamente la individualización, la apreciación y la afirmación o no le corresponderá al juez, según cada caso y circunstancias.

La declaración y determinación de la acción terrorista como socialmente peligrosa le permite al legislador indicar la condena a perpetuidad.

Hemos sustituído el principio de legalidad por el principio de jurisdiccionalidad, una decisión que no está amparada por Ley no es científica en Derecho. Donde la ley no garantiza, no puede exigirse, a nivel judicial, las garantías que aquella desconoce. Deben por lo tanto concurrir los dos principios para que podamos decir que el verdadero Estado de Derecho está en vigor y que es funcional. Esta responsabilidad es la de los Legisladores, no de los jueces.

Los legisladores deben atraer para sí estas materias que tanto daño están causando en nuestra Sociedad y abordarlas, de tal manera que asuman su papel garantista y preventivo. Un marco legal desarrollado por los cauces orgánicos que corresponden, además de aportar seguridad jurídica impediría la peligrosidad social que no esté seguida de delito.

Estamos ante una etapa nada prolífica legislativamente hablando, las leyes son incongruentes, crean lagunas jurídicas y además vienen mal provistas de los recursos materiales necesarios para que se implementen.
Que el Estado de Derecho sea fuerte también requiere de un trabajo legislativo previo que no se está haciendo en España desde hace años. Muy atrás quedan las reformas en materia de terrorismo del Gobierno Aznar, cuando vivimos una etapa sangrienta que ha dado paso a la violencia más fría y calculada, a buscar el daño de la Sociedad como hemos visto en los últimos atentados de Burgos y Palmanova. Ante ésto la Sociedad debe prevenirse y quienes están obligados a preservar y determinar qué es un peligro para la Sociedad son las Cortes. Queda mucho por hacer en este terreno, entre tanto ETA seguirá matando porque el miedo que buscan infligir a la Sociedad es muy superior al que ellos tienen conforme a la Legislación vigente. Basta un detonador a distancia, un temporizador para evitar la detención, estos sistemas traen consigo más peligrosidad porque se deja a las circunstancias el alcance y la gravedad del delito, sin conocer a qué ni a quiénes afectará.

Estamos ante un supuesto en el que la mera declaración y determinación de los hechos peligrosos que dañan nuestra sociedad y que merecen la condena perpétua ya estaría dentro del ámbito de la disuasión de la comisión de los delitos a la vista de la actuación histórica de la banda terrorista. Obviamente la privación de libertad y su duración indeterminada mientras dure la vida del delincuente siempre sería una medida postdelictual, a determinar el castigo por los Jueces una vez se haya cometido el delito.

Los políticos tenemos que reaccionar, y el PLIE ya lo ha hecho: pedimos la condena perpetua e incluiremos en nuestro programa electoral esta medida de seguridad preventiva que bien desarrollada es factible en nuestro Estado de Derecho, Constitucionalmente viable, y desde cualquier punto de vista eficaz contra la criminalidad terrorista, lo que no entendemos es por qué ha tardado tantos años en abrirse este debate y subsanarse un gran defecto que hace débil a nuestro Estado de Derecho frente a quienes deciden ponerlo a prueba.

Hoy jueves, hace una semana que dos Guardia Civiles perdieron la vida en Palmanova a manos de ETA, dos días antes podría haberse producido en Burgos la masacre más importante que en años se recuerde por esta banda terrorista. ¡Cadena perpetua ya!

4/8/09

Nos distanciamos del PP de Rajoy. El Proyecto Liberal no pactará con nacionalistas.

Los argumentos de discurso de verano que emplea el Sr. Rajoy para explicarle a los suyos las bondades de pactar con el nacionalismo, siempre que no sea separatista, aclara, no convencen a nadie - fíjense en la cara que se le ha quedado a Feijoo cuando le han dicho que pacte con el BNG.

El Proyecto Liberal Español asume por tanto el discurso estructural que el PP abandona, porque no aspiramos al cortoplacismo, ni al pragmatismo del voto por el voto. Como liberales no precisamos de la teoría de la organización de partidos para gobernar España artificialmente al tiempo que la dividimos.

Ya hay partidos emergentes que se nutren de esta decepción trasversal que cunde en las filas del PP y del PSOE -este último ya siguió este camino hace un tiempo. También nos diferenciamos de ellos porque en lugar de emplear la coyuntura, creemos que de esta manera ordenada podemos aspirar a representar a la mayoría de ciudadanos españoles que no son nacionalistas.

Los minoritarios son los nacionalistas Sr. Rajoy y pactar con ellos el sentido de lo que debe ser España es un error premeditado que nos ha llevado en poco tiempo al punto involucionista y degradado en el que políticamente nos encontramos, y por ahí quiere Ud. seguir, abrazado a unas ideas que le encumbren. El Proyecto Liberal no seguirá ese camino, porque si no lo queremos para los españoles no lo queremos para nosotros Sr. Rajoy.

3/8/09

Comunicado conjunto contra el terrorismo PLIE-PCUA-AxJ

Forzar el sistema de convivencia que nos hemos dado todos hasta su extremo, ya sea con violencia o con corrupción, que implica otro tipo de violencia que pagan siempre los desamparados ante la Ley, debe condenarse. Los enemigos de la democracia no tienen que prevalecer sobre quienes trabajan y se esfuerzan por no retroceder en nuestro sistema democrático de libertades. En estos momentos de duelo por quienes dan su vida por nosotros, ETA ha hablado de la única forma en que sabe hacerlo, por este motivo y frente a ello deseamos expresar como demócratas nuestro completo apoyo y respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado y Autoridades Institucionales. La organización terrorista utiliza implacable los tiempos políticos para perpetrar sus atentados, son expertos en el juego de la violencia.

Hacemos un llamamiento a la Sociedad Civil y a los Partidos Políticos para que no muestren fisuras internas ni debilidad en el tratamiento del debate democrático contra ETA. Libertad ante todo, los etarras deben cesar en la violencia armada y el Estado presionar sin tregua legalmente hasta conseguir que así sea. El debate político acerca de cómo intervenir democráticamente contra ETA no tiene sentido si no se pronuncia el Estado - la unidad de todos- sobre consideraciones fundamentales en la lucha antiterrorista:

a) La primera de ellas es la del respeto a las víctimas en igual proporción a la necesidad de evitar nuevas muertes, lo último no es una justificación para los familiares que han perdido a los seres queridos -la memoria es también una responsabilidad del Estado- y mucho menos una excusa para abrir ninguna puerta política a la banda.

b) La segunda, el respeto al pluralismo político -un valor democrático esencial- debe venir acompañado del debate político que reprima al máximo las acciones terroristas, de lo contrario no es creíble porque sencillamente es abrir, como decimos, una puerta política a la expresión terrorista. A la vista de los hechos violentos que históricamente ha venido perpetrando la banda armada la condena perpetua es una posibilidad democrática para los inevitables futuros, nada desdeñable en este momento. Si ponemos en valor el pluralismo, también hagamos lo propio con los mecanismos de defensa del sistema democrático y dotemos al Estado de Derecho de recursos ante quienes quieren manipularlo empleando la sangre. Fieles a nuestra línea de no hacer "política de sangre" condenamos el atentado y deseamos expresar nuestra condolencia a los familiares y amigos de los dos Guardia Civiles fallecidos en Palmanova, Calvià, Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun, así como el deseo de que las Fuerzas del Orden pongan a disposición judicial cuanto antes a los asesinos.

El País Vasco vive inmerso en el terror y la predemocracia y los partidos políticos deberían unirse entorno a una causa común, la democracia como forma de gobierno en todo el territorio español. Llevar más lejos la argumentación o monopolizar la actuación política sobre la trama etarra es darle un protagonismo que ni se merecen los terroristas ni ganarán nunca utilizando el asesinato o cualquier otra forma de violencia.

No hay camino para la Paz, la Paz es el camino.

Tras el duelo, reanudamos con dolor nuestra actividad política. En Bons Aires de Palma será distribuído el siguiente comunicado sobre las obras:

Memorandum sobre el descontrol político en las obras municipales en la calle Blanquerna y sus cercanías en la ejecución del plan E.

Como lo habíamos pronosticado en nuestro comunicado del 15-12-2008 pasado ( “Adiós Blanquerna “ ) la matanza del Pequeño Comercio por el hecho de las obras callejeras de Cort ya está en marcha y ya se ha cobrado victimas. Los cierres de tiendas se acumulan y van a progresar en Blanquerna y en sus cercanías.

Y es que, a la sinrazón (en medio de una crisis económica palmesana sin precedente) de gastar el dinero público en obras municipales que no son, en absoluto, vitales para la recuperación económica de nuestra Ciudad, se añade la más nefasta y dañina manera de realizarlas.

Observando esta situación catastrófica se encuentran una serie de fallos totalmente inaceptables para una sociedad moderna avanzada como la nuestra. Veámoslos concretamente:

La ausencia de programación.

Se han vallado y atrincherado unos kilómetros de calles y plazas sin programación correcta previa de las obras a realizar, ni elaboración de un estudio serio y respetuoso de las necesidades básicas de la circulación general y de sus urgencias (ambulancias, bomberos, policía…), de las comodidades viales elementales de los particulares (especialmente de la gente mayor y de los niños), de las cargas económicas y empresariales cotidianas, de las oficinas, de las tiendas, de los restaurantes y de los bares: al revés, se trabaja al día a costa de todos ellos, como en un territorio conquistado, en la más pura improvisación.

La ausencia de una mano de obra suficiente .

Uno de los objetivos oficialmente proclamados por Cort era dar, en periodo de crisis, trabajo a cuasi 2.500 personas. Muy bien. Pues ¿dónde están los obreros que faltan? ¿De baja, ya?.
Debido al número claramente insuficiente de operadores (ni siquiera se cuenta un promedio de 2 obreros por cada 100 metros de obras “en marcha” ) los ¾ de las superficies callejeras valladas no son objeto de ningún trabajo continuo: sólo reciben estas áreas, de vez en cuando, la visita febril de unos grupos de 4 a 6 personas que trabajan deprisa de un lado para otro en las obras, intentando paliar la patente deficiencia de mano de obra. Mientras tanto, las calles y las plazas valladas y “sin que se hallan realizado en ellas obras serias“ sirven como almacén gratuito a las empresas operadoras y como aparcamiento para los coches de sus encargados
Ahí reside el fallo el más perjudicial para el sector económico-comercial del barrio: la escasez tacaña de operadores implicará un alargamiento indebido y fatal de la duración de las obras. Mientras que constituye una desmentida del objetivo económico-social del proyecto: dar trabajo para mucha gente, o sea, combatir el paro.

La ausencia de coordinación:

- Dentro de las empresas operadoras mismas: Por la tarde se pinta un doble sentido de dirección provisional ( amarillo) en el asfalto de una calle que por la mañana siguiente se corta por semanas al trafico; en varios sitios se reabre lo cerrado de ayer se cierra hoy lo que se reabrirá mañana.
- Entre Cort y las empresas operadoras mismas: Una calle de 150 metros de largo, adyacente a Blanquerna, fue vallada totalmente por sus ambos lados durante tres semana sin obras y finalmente desvallada de la noche a la mañana, porque ¡Cort no había votado a tiempo su presupuesto ¡. Los vecinos, empero, habían recibido un comunicado oficial del “ Institut Municipal de Coordinació d`Obres Viaries “( Imov) avisándoles que las obras en esa calle durarían 1 mes, aunque la empresa operadora anunciaba 2 meses de trabajo.
¡Vaya “ Coordinació i Previsió”!

La utilización de máquinas inadecuadas:

Se constata que se comprimen en las calles las tierras blandas con máquinas demasiado pesadas, provocando vibraciones fuertes y continuas, cuyas secuelas dañinas no dejarán de notarse por cierto en el futuro, en un barrio compuesto en su mayoría por edificios de concepto antiguo.

El uso incorrecto o indebido de máquinas:

- Uso incorrecto: Rompiendo las aceras antiguas con golpes fuertes de pala de grúa hasta la base misma de los edificios en lugar de quitarlas como toca con un martillo neumático ligero. Y eso, una vez más, para ganar tiempo, por falta de personal.
- Uso indebido: Cortando en la calle misma piedras y pavimentos de cemento con sierras sin agua, provocando nubes de polvo contaminantes que penetran dentro de los pisos, las tiendas, los cafés, etc., y que ensucian el entorno hasta 100 metros alrededor.
Y, ¡Ojo!, no se trata de cortes ocasionales pero sí, de una manera sistemática de cortar.
De paso tenemos que subrayar que los operadores encargados de los cortes y sus ayudantes no llevan máscaras ni gafas de protección...
En Palma, a 3 de agosto de 2009.

Foto: Tramo cl. Blanquerna ya peatonalizado, el comercio languidece en este lugar.
El texto completo le ha sido remitido a la AAVV Bons Aires - Arxiduc: http://bonsaires-arxiduc.balearweb.net/post/61753
Nota del viernes, 7 de agosto de 2009: Agradecemos la correcta reacción municipal, a día de hoy viernes más de una cincuentena de obreros han reforzado los trabajos que se vienen realizando en la barriada. Después del reparto de nuestro panfleto informativo se ha incrementado considerablemente la actividad en las obras.