3/2/11

Las entidades ciudadanas le piden al Consell mayor participación en los Plenos.Volem aprofitar sa nostra intervenció com entitat de participació ciutadana en aquesta proposta per recordar-li, Sra. Presidenta, que, fins ara, ses entitats ciutadanes enregistrades domés tenim ocasió de participar en es Plé quan es tracta de propostes però no a ses mocions i com es pot comprovar es nostro criteri, ses nostres aportacions, fetes més enllà des període d´informació pública que está contemplat legalment i encara que no guardi sa finalitat de sa nostra entitat ciutadana relació directa am l´objecte de sa disposició de que es tracti, como avui sa Caça; generen concienciació ciutadana, reflexió cívica, en definitiva respón a un comportament purament democràtic d´aquesta participació a ses Institucions.

Es per aquest motiu que ens volem manifestar contraris a sa pràctica establerta per es Consell de Mallorca en els Plens de no deixar intervenir a aquestes asociacions de participació ciutadana sino és domés per ses propostes, amb la limitació que aixó suposa per sa práctica democràtica que, com deïm, ben canalitzada i normalitzada serveix a enriquir els elements de debat i d´opinió antes de prendre acords plenaris que pot esser no teníen en compte aspectes que per ses nostres entitats sí que són rellevants i que amplien ó són complementaris, depén dels casos, de sa regulació administrativa.

En consecuència, sa Unió d´Asociacions de Mallorca demana dels partits polítics que conforman s´ámbit institucional actual des Consell de Mallorca que ens permetin tornar a ses dinámiques més democrátiques, que revisin es reglament general del Consell de Mallorca de manera que no se minvi a ses Entitats de participació ciutadana sa seva capacitat democrática i constitucional d´intervenir en els Plenos des Consell de Mallorca i així, no domés puguin intervenir ses entitats de participació ciutadana en ses propostes, sino també en ses mocions i altres punts de s´ordre del dia dels plenaris del Consell de Mallorca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario