9/9/10

Intervenció integra al Consell Insular de Mallorca.

PLE ORDINARI DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (9-09-10)
Intervenció de S´ Unió d´ Associacions de Mallorca.
Punt 20. Pla Estratègic de subvenció a s´Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.
.
Per tots és coneguda la gran pressió urbanística a la qual Mallorca ha estat sotmesa en les darreres legislatures, des de que en 2009 s'Agència de Protecció de sa Legalitat urbanística iniciés la seva activitat i gerència han estat molts els municipis de l'interior de Mallorca els que li han delegat les seves competències. Precisament per aquest motiu és fàcil deduir que la subvenció que serveixi al manteniment dels treballadors de l'Agència i dels recursos materials dels quals disposa per suplir als Ajuntaments és insuficient si realment volem que funcioni en la pràctica, per aques motiu és essencial dirigir estrategicament aquesta subvenció.
.
Els Ajuntaments que han delegat les seves competències en l'Agència per incapacitat a l'hora d'afrontar el fenomen massiu de les il·legalitats urbanístiques no s´han de desentendre íntegrament del control que han de seguir exercint sobre les seves àrees d'influència perquè el veritable perill que l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística patirà en es futur és el desbordament fruit d´aquesta massificació.
.
Si s'estratègia d'actuacions de l'Agència no ve acompanyada de la subvenció econòmica necessària i suficient per realitzar el seu treball amb eficàcia assumirà el Consell de Mallorca la responsabilitat de que s'urbanisme a sa Illa de Mallorca no sigui sostenible degut a que les pressions urbanístiques, encara que en certa manera paralitzades per les moratòries i per un canvi en la percepció de l'urbanisme com un instrument limitat per al desenvolupament, segueixen existint i s'incrementaran previsiblement en la propera dècada de manera paral·lela a l'augment de la densitat demogràfica de les Illes Balears.
.
Per tant, els convenis de col·laboració que signin els Ajuntaments amb el Consell de Mallorca no han de contemplar únicament la delegació de les seves competències, sinó el compromís real per part dels Ajuntaments de seguir donant compliment i executar la legalitat urbanística en la mesura de les seves possibilitats, de tal manera que s'Agència serveixi com a entitat que dongui auxili amb les seves funcions i recursos als Ajuntaments amb capacitat deficitària a l'hora de donar compliment en els seus territoris a la legalitat urbanística establerta.Si en matèria d'urbanisme l'Agència de protecció de la legalitat urbanística es dedica a suplir les competències dels municipis acabarà per no poder complir els seus amplis objectius generals de preservació del territori i de gens servirà que se li doni execució efectiva als pronunciaments dels diferents òrgans jurisdiccionals simplement perquè no hi haurà qui informi als Tribunals de la comissió de les il·legalitats urbanístiques.
Precisament en matèria d'urbanisme no pot existir sa solapació quan els termes en els quals ha de prestar-se la col·laboració entre els òrgans administratius implicats queda perfectament delimitada a través dels convenis de col·laboració que se subscriuen, d'aquí sa importància d'en quins termes es realitzen aquests convenis.Es pla estratègic de subvencions ha d'anar unit de manera ineludible a s'eficàcia de s'acció de l'Agència de protecció de sa legalitat urbanística perque existeix sa possibilitat de que es produeixin buits competencials, que l'Agència assumeixi el rol que venien complint els Ajuntaments, servint conforme als seus objectius a la regularització de les il·legalitats denunciades en el passat, algunes d'elles sentenciades pels Tribunals; però que no sigui capaç d'abordar i prevenir el compliment de la legalitat urbanística de la Illa de Mallorca en el futur.
.
Ja que el Consell de Mallorca ha donat un gir cap a la protecció de la legalitat urbanística essent conscients els partits polítics que ho Governen de la importància que té aquesta matèria en la configuració paisatgística i urbanística del tipus d'Illa que volem, per descomptat no la Florida del Mediterrani, que aprofundeixi l'Agència en l'estratègia política que la guia per evitar ara el que succeiria en el futur si no s'encamina la subvenció pública d'aquest necessari supraorganisme cap a la sostenibilitat del territori.
.
Del que es faci en el present depèn el futur urbanístic de les Illes Balears, assumeixin la seva responsabilitat i no deixin minvat un òrgan vital per a aquesta tasca, si no es dirigeix bé la subvenció de l'Agència aquesta es veurà supeditada més els vaivens polítics que no als objectius que persegueix de manera general per a la preservació del territori.L'urbanisme mallorquí ja no suporta més errades polítiques perque s'actuació inconscient en aquesta matèria, sigui volguda o no, provocarà canvis irreversibles, un perjudici a Mallorca i a les Illes Balears que tornarán, senzillament, territoris irrecuperables tal com els hem conegut des de sempre.
.
No és incompatible el progrés econòmic amb la funcionalitat del territori, sinó que estem en un moment en el qual precisament no contemplar la realitat urbanística de Mallorca pot afectar seriosament al seu progrés econòmic, depenent com estan els principals sectors productius de la Illa precisament del paisatge natural del nostro territori.

Fdº. Francisco Fernández Ochoa.
Vocal de sa Unió d´ Associacions de Mallorca. Traducción al castellano (Leer más)
Texto secundario

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA (9-09-10)
Intervención de S´ Unión d´ Asociaciones de Mallorca.
Punto 20. Plan Estratégico de subvención a La Agencia de Protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca.

Por todos es conocida la gran presión urbanística a la cual Mallorca ha sido sometida en las últimas legislaturas, desde que en 2009 la Agencia de Protección de la Legalidad urbanística iniciara su actividad y gerencia han sido muchos los municipios del interior de Mallorca los que le han delegado sus competencias. Precisamente por este motivo es fácil deducir que la subvención que sirva al mantenimiento de los trabajadores de la Agencia y de los recursos materiales de los cuales dispone para suplir a los Ayuntamientos es insuficiente si realmente queremos que funcione en la práctica, por este motivo es esencial dirigir estrategicamente esta subvención. Los Ayuntamientos que han delegado sus competencias en la Agencia por incapacidad a la hora de afrontar el fenómeno masivo de las ilegalidades urbanísticas no se tienen que desentender íntegramente del control que tienen que seguir ejerciendo sobre sus áreas de influencia porque el verdadero peligro que la Agencia de Protección de la Legalidad urbanística sufrirá en el futuro es el desbordamiento fruto de esta masificación.

Si la estrategia de actuaciones de la Agencia no viene acompañada de la subvención económica necesaria y suficiente para realizar su trabajo con eficacia asumirá el Consejo de Mallorca la responsabilidad de que el urbanismo de la Isla de Mallorca no sea sostenible debido a que las presiones urbanísticas, aunque en cierto modo paralizadas por las moratorias y por un cambio en la percepción del urbanismo como un instrumento limitado para el desarrollo, siguen existiendo y se incrementarán previsiblemente en la próxima década de manera paralela al aumento de la densidad demográfica de las Islas Baleares.

Por lo tanto, los convenios de colaboració que firmen los Ayuntamientos con el Consejo de Mallorca no tienen que contemplar únicamente la delegación de sus competencias, sino el compromiso real por parte de los Ayuntamientos de seguir dando cumplimiento y ejecutar la legalidad urbanística en la medida de sus posibilidades, de tal manera que la Agencia sirva como entidad que preste auxilio con sus funciones y recursos a los Ayuntamientos con capacidad deficitaria a la hora de dar cumplimiento en sus territorios a la legalidad urbanística establecida.

Si en materia de urbanismo la Agencia de protección de la legalidad urbanística se dedica a suplir las competencias de los municipios acabará para no poder cumplir sus amplios objetivos generales de preservación del territorio y de nada servirá que se le dé ejecución efectiva a los pronunciamientos de los diferentes órganos jurisdiccionales simplemente porque no habrá quién informe a los Tribunales de la comisión de las ilegalidades urbanísticas. Precisamente en materia de urbanismo no puede existir una solapación cuando los términos en los cuales tiene que prestarse la colaboració entre los órganos administrativos implicados queda perfectamente delimitada a través de los convenios de colaboració que se subscriben, de aquí la importancia de en qué términos se realizan estos convenios.

El plan estratégico de subvenciones tiene que ir unido de manera ineludible a la eficacia de la acción de la Agencia de protección de la legalidad urbanística porque existe la posibilidad de que se produzcan vacíos competenciales, que la Agencia asuma el rol que venían cumpliendo los Ayuntamientos, sirviendo conforme a sus objetivos a la regularización de las ilegalidades denunciadas en el pasado, algunas de ellas sentenciadas por los Tribunales; pero que no sea capaz de abordar y prevenir el cumplimiento de la legalidad urbanística de la Isla de Mallorca en el futuro. Puesto que el Consejo de Mallorca ha dado un giro hacia la protección de la legalidad urbanística siendo conscientes los partidos políticos que lo Gobiernan de la importancia que tiene esta materia en la configuración paisajística y urbanística del tipo de Isla que queremos, por supuesto no la Florida del Mediterráneo, que profundice la Agencia en la estrategia política que la guía para evitar ahora el que sucedería en el futuro si no se encamina la subvención pública de este necesario supraorganismo hacia la sostenibilidad del territorio. De lo que se haga en el presente depende el futuro urbanístico de las Islas Baleares, asuman su responsabilidad y no dejen mermado un órgano vital para esta tarea, si no se dirige bien la subvención de la Agencia esta se verá supeditada más los vaivenes políticos que no a los objetivos que persigue de manera general para la preservación del territorio.

El urbanismo mallorquín ya no soporta más errores políticos porque la actuación inconsciente en esta materia, sea querida o no, provocará cambios irreversibles, un perjuicio en Mallorca y en las Islas Baleares que serán, sencillamente, territorios irrecuperables tal como los hemos conocido desde siempre.

No es incompatible el progreso económico con la funcionalidad del territorio, sino que estamos en un momento en el cual precisamente no contemplar la realidad urbanística de Mallorca puede afectar seriamente a su progreso económico, dependiendo como están los principales sectores productivos de la Isla precisamente del paisaje natural de nuestro territorio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario