15/1/11

Allò que demanam als particulars hauria de servir també com a norma de conducta per s´administració pública.


PLENO CONSELL DE MALLORCA, 13/01/2011. ASSUMPTE: PROPOSTA D´ACORD D´INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL Consell de Mallorca CORRESPONENT A S´EXERCICI 2009. UNIÓ D´ASSOCIACIONS DE MALLORCA.

Totes les societats privades ténen un termini, una obligació de presentar en temps i forma s´aprovació dels seus comptes anuals.

El fet de que se pugui aprovar avui finalment, gener de 2011, el Compte General del Consell de Mallorca de s´exercici 2009 és d´agraïr, però a la vegada posa de manifest que s´administració pública, en general, no está sotmesa a una obligació de temps, de fer una intervenció dels seus comptes públics en un termini prudent i determinat per a cada exercici anual.
-
Aquesta dinámica d´aprovació del Compte general, que té sa garantía dels informes fets per sa interventora general, está descontrolada si valoram es temps que ha transcurregut per poder aprovar el Compte General del Consell de Mallorca amb les implicacions i consecuències, totes negatives, que té aquest retrás incompatible amb els principis, costums i i procediments de sa comptabilitat pública que serveixen al compliment presupuestari fonamentalment dels objectius fixats políticament pel Consell de Mallorca.
Per altra banda, sa comptabilitat pública serveix al control de la Hisenda Local, per tant es retras injustificat en s´aprovació des Compte General del Consell de Mallorca fa que sigui imposible mantenir previsions que ens salvin de sa tendència negativa, d´endeutament any rera any, dificultantse d´aquesta manera cada vegada més es sanetjament dels comptes públics.

Com deïm sa aprovació des Compte General del Consell de Mallorca és positiu, peró antes de procedir automàticament és convenient que es Consell de Mallorca reflexioni sobre sa posibilitat d´introduir elements de control temporal i seguretat jurídica, de tal manera que aquestes aprovacions siguin fetas a un termini prudent de temps transcorregut de manera inmediata a s´exercici que s´hagi d´aprovar, de lo contrari de res serveix que els grups polítics posin de manifest aquest retrás constantment al debat polític i que després no se facin ses observacions pertinents en es període d´informació pública que seguéix a sa publicació des Compte General al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de ses Illes Balears.

Esteïm, per tant, davant d´un problema generalitzat a s´administració pública: allò que exigim als particulars no serveix com a norma de conducta per s´administració pública, que no té cap control temporal de ses seves actuacions llevat des terminis administratius que disposen els diferents procediments reguladors -que diuen lo que s´ha de fer, però no quan, i en cas de que s´incumplesquin aquests terminis quines són ses consequències sancionatories per als órgans responsables des retrás a s´aprovació dels comptes públics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario