28/9/11

PLE ORDINARI CONSELL DE MALLORCA. 28 DE SETEMBRE 2011. INTERVENCIÓ UNIO D´ASOCIACIONS DE MALLORCA SOBRE TANCAMENT DE RTVM.

Quina diferència, honorables consellers, entre es dia d´avui i quan anys enrera aquesta mateixa Institució va decidir sa creació de Televisió de Mallorca.

En aquell temps no hi havia crisis, tot era favorable i tenia sa seva justificació política.

Avui, xerram de tancament definitiu i de sa possibilitat de donar-li una sortida de futur a una entitat pública, però aquesta sortida ha d´esser digna.

I ha d´esser digna per els treballadors, per ses persones, per els profesionals i ses empreses col.laboradores, perque lo que no se pot fer es dir aquí en es Plé bones paraules entre tant a sa realitat se fa totalment lo contrari.

Antes de s´estiu, en eleccions es clar, sa resolució fou donar certa quantitat de doblers a Radio Televisió de Mallorca i acomiadar els treballadors amb les máximes garantíes laborals. Molts han estat acomiadats amb negociacions i s´els hi ha reconegut una retribució de 45 dies per any treballat. Sa columna vertebral dels profesionals i directius de RTVM ja está, per tant, desmuntada, es càrrecs directius en es carrer i ses indemnizatcions negociades ¿i què passa amb els treballadors que encara hi son fent feina?

Idò passa que lo que fa uns mesos era una desig de fer ses coses ben fetes ara, com que no hi ha dobbers i s´ha de retallar tot, se li dona sa culpa a s´ entitat, se nega sa bona feina social d´aquesta entitat, -es a dir, ja sa dignitat no existeix- i ja no se negocía amb els treballadors.

Ara els propers acomiadaments són objectius, de 20 dies per any fet de feina. Es a dir, que finalment n´hi ha hagut treballadors privelegiats i ara n´hi ha d´altres completament deixats de la ma en funció de les circumstàncies polítiques canviants en cada moment.

I aquest és el resultat quan se fan ses coses d´aquesta manera.

S´ha fet una entitat polititzada desde es primer moment i se li nega ara sa seva correcta funció social que s´ha aconseguit - per cert- per sa bona feina dels seus profesionals i se diu que s´audiència és baixa.

Idò està clar que vostés no volen profesionals, volen instruments de comunicació i no al servici de sa ciudadanía si no al servici d´una imatge pròpia, una imatge que per cert, amb aquestes actuacions any rera any és lamentable.

Ara discutim una surtida, un nou model per donarli continuitat o feina a tots aquestos profesionals que han demostrat que saben fer bé ses coses més enllá dels desitjos polítics. I com és que es ara i no antes que se debat aquest nou model, quan ja s´ha fet un ERE per els treballadors que encara hi son i que surtirán perjudicats per activa i per pasiva, sense feina i sense indemnitzacions dignes. No s´hauria d´haver discutit aquest model antes? Antes de fer es tancament s´hauria d´haver proposat una solució política viable económicament.

Ara, molt honorables senyors, es Partit Popular podrà dir que ha cumplit sa seva promesa electoral de tancar RTVM i es Partit Socialista i els demés partits que composen el Plé podrán dir que proposen un nou model de futur, que ja no se dirá Radio i Televisió de Mallorca, tots contents; però aixó no és real.

I no és real perque s´ ha comes una errada política en es passat, es present no té dignitat i es futur se soluciona de manera hipócrita si se fan servir ses improvisacions, finalment s´haurá tancat una entitat productiva per a la societat i estirem mantinent IB3, quan és IB3 sa que més despesa pública genera i es sa que té cada vegada menos audiència.

Ses entitats ciutadanes esteïm a favor de sa democraci, del consens dels partits politics per fer una comisió, encara que sigui tard, que li dongui continuitat laboral en els treballadors que encara fan feina a RTVM i tregui de s´atur als bons profesionals però amb una visió de conjunt, de Servei públic per a ses Illes Balears, no per auto promocionar s´imatge de cap partit ni de s´Institució pública, perque sa millor imatge es sa feina ben feta tal i com s´ha demostrat.

Moltes gracis.
Francisco Fernández Ochoa
Portaveu Unió d´Asociacions de Mallorca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario