11/7/13

Consell Insular de Mallorca, reconeixement extrajudicial de crèdits d´electricitat ENDESA.

35. Proposta d’acord de resolució per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits d´electricitat ENDESA. CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 11/7/2013.


S'Administració Pública es pot permetre certs privilegis que els ciutadans, ara mateix, no tenim.

Aixís, si un ciutadà no pot pagar es llum de ca seva simplement l´ hi tallen i ha de pagar el deute. I si vol poder tornar a utilitzar s'electricitat, a més, ha de tornar a pagar s'escomesa.

Si es Consell Insular de Mallorca no paga, no passa res, tranquils! ja ho resoldrà: ja fará un plà de pagaments i se li embarga a compte de sa seva participació en els impostos de s'Estat o, simplement, sense que ningú li talli es llum, s'espera fins a trobar una solució de pagament.

Aquesta solució, com ja és un costum insostenible -i que se va criticar d' altres des de l'any 2000- és la que s'està aplicant ara de manera desmesurada i se nom reconèixement extraordinari de crèdits.

Recordin Consellers com criticaven a sa presidenta d´es Consell Insular senyora Mª Antonia Munar quan s'aprovaven per aquest sistema xifres que ara serien irrisories.

Mirin cap a sa Comunitat Autònoma d'Andalusia on aquestes pràctiques dolentes dels sistemes de finançament públic ara estan baix s'observació dels Tribunals de Justíci determinant sa responsabilitat d'els qui els han ideat sí, però també d'els qui consenteixen mirant cap a un altre costat.

Es reconèixement extraordinari té sa seva base en no perjudicar a tercers, en què es pagui el que s'ha de pagar perquè ningú ha de sofrir ses conseqüències d'un pressupost desequilibrat, insostenible. És veritat que quan un proveïdor d´es Consell Insular no cobra es perjudica a tota una cadena de pagaments que depenen de sa Institució, però quan aquest proveïdor és ENDESA sa cosa canvia, i molt, perquè ENDESA gràcies al tipus de polítiques que Vostès implementen també és part de s'Estat, s'Estat la recolza com si d'aquest tipus d'empreses depengués sa seva fortalesa, conferint-les amb això un caràcter semipúblic que no haurien de tenir, es fa política econòmica de favoritismes oligopolistes impedint que entrin altres societats privades a un concurs públic que resulti esser més barat per a sa Institució.

Si ENDESA no cobra de sa Institució no es perjudica una cadena de pagaments que depenen del proveïdor ordinari, no. Si ENDESA no cobra perque es servici de electricitat és basic posam en evidenci un mal funcionament que ens ha portat fins al punt en el qual esteïm avui, aprovant despeses necessàries en electricitat per sa via extrajudicial del reconeixement dels crèdits.

És simplement vergonyós per a la ciutadania que una Institució com el Consell de Mallorca hagi de recórrer constantment a aquesta dolenta solució comptable per poder pagar s´electricitat que consumeixen ses seves dependències.

S'exemple de dolenta Administració que se li trasllada a sa ciutadania, sa dolenta imatge política d'una Institució principal i històrica per ses Illes Balears quan es fan ses coses d'aquesta manera és evident.

Si algú té una millor solució em llevaré es capell s´e'ns va dir per part de sa Conselleria d'Hisenda i sí, existeix, hi ha una millor solució, canviar als polítics que llastrats pels exercicis econòmics anteriors deficitaris són incapaços de legislar, d'idear un pla de pagaments que eviti el reconeixement extrajudicial dels crèdits.

Bromes apart, sa solució, senyores i senyors Consellers passa per canviar es sistema de recaptació, per no fer dependre dels futurs pagaments de l'Estat o dels retards del Govern Balear o de les Lleis del Senyor Montoro aprovades pel Partit Popular per afavorir el refinançament dels bancs aquelles despeses pròpies que són necessaries pagarse´n ara de manera ineludible per mantenir en funcionament sa Institució, de tal forma que es preservi sempre sa independència democràtica i Institucional del Consell Insular de la resta, retornant-li així s'orgull i sa satisfacció a tots els Balears de que sa seva Institució històricament consolidada està i estarà garantida sempre que els ciutadans directament puguin mantenir-la i que no depengui dels propis governs d'un color polític o un altre que acabaran per ofegar es funcionament d'una Institució que sempre ha tingut per sí mateixa un caràcter històric i especialísim, privatiu, amb exclusivitat, podríem dir, de ses Illes Balears. 


Tal vegada així, es Consell Insular de Mallorca, en puesto de retornar un superàvit tècnic que solament serveix per es refinançament del deute amb els bancs es plantegi que és més important afavorir amb aquestos dobblers ses polítiques d'ocupació dels mallorquins que amb els seus impostos mantindrien directament ses bases d'una Institució pròpia que avui està desfeta i que necessita esser reformada.


Moltes gràcies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario