11/9/13

Es Consell Insular de Mallorca no té dobbers per pagar a ENDESA es llum dels seus departaments.

Proposta d’acord de ple, per a s’aprovació del reconèixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a s’exercici 2013, del 
Departament d´ Urbanisme i Territori (Direcció General de Carreteres) ENDESA. Consell Insular de Mallorca.


Srs. d´es Partit Popular es reconèixement extrajudicial de crèdits i no revisar es convenis conforme a ses circumstàncies és una pràctica irresponsable des d´un punt de vista de sa gestió política pública. Una manera de fer ses coses incomprensible des del punt de vista dels ciutadans. En es darrer Ple vàren prometre fer lo posible per mirar de no donar aquesta imatge; però tornam a tenir a s´ordre des dia més despeses que s´han de pagar per aquesta técnica insoportable contablement xerrant.

Qui ens digui una altre manera de fer ses coses ens llevarem es capell, idò no són vostes es que ténes ses eines legislativas o sa possibilitat de proposta legislativa, idò creïm que ha arribat es moment de que es llum des Consell el pagui es Govern Balear, i no xerram de manera figurada, sino que s´haurién d´arbitrar ses vies legals per fer front en els gastos ordinaris sense haver de passar per sa vergonya de sa seva falta de planificació.

Una Institució pública no és una empresa, ha de fer ses coses millor que una empresa, es ha dir que sa negociació amb proveïdors no ha d´esser ni quedarse amb un que ja va bé ni mirar de quin és es més competitiu perque rebaixa costos, sino que s´ha de poder triar entre tots el proveïdors a concurs i agafar sa millor de ses solucions per es ciutadans, més enllá des preu está també sa calitat des servici i sobre tot sa capacitat de fer feina amb una Institució emblemàtica que no está al seu millor moment.

S´Administració té eines per negociar que els particulars ni somniam, però vostés en puesto de fer feina per es ciutadans prefereixen consolidar usos irresponsables sense cap plá de viabilitat ni sostenibilitat de sa propi Institució vulnerant el principi democràtic d´anualitat presupuestària de ses despeses. Quant de mal per es mallorquins veure que s´arribat en aquest punt al Consell Insular amb rels històriques en el Regne de Mallorca.

I noltros ens demanam, pot esser vera que es bipartidisme faci tant de mal? és vera que es bipartidisme ha paralitzat sa gestiò económica ordinària d´aquesta Institució? Quina imatge d'incapacitat política per donar-li solució als problemes econòmics se li trasllada a la ciutadania aplicant aquestes formes. 

Com ens explicaran Vostès després als ciutadans que aquí en les Institucions s'està gestant sa solució política a sa sortida de sa crisi si ses Institucions públiques són sanejades modificant els pressupostos perquè hi hagi més crèdit, la qual cosa suposa un augment progressiu del deute que de per si mateix ja és històrica, una falta de seny que s'afegeix legislatura rera legislatura, exercici rera exercici al major endeutament irresponsable que al final ha de pagar sa butxaca del ciutadà amb impostos de tot tipus.

Quina legitimitat té la Institució per demanar fer austeritat si no és capaç d'ajustar-se per si mateixa? El President del Govern Balear diu que hem de demostrar que se pot fer més amb menos, clar, ofegant ses Institucions encara que sigue una irresponsabilitat fer ho d´aquesta manera. Aixó no és austeritat, aixó és represió política d´una Institució Pública mallorquina que ha devingut deficitària per no fer previsions, perque mai s´ha cumplit es principi d´equilibri presupuestari en inversions millonàries supèrflues fora de tot control que ara obliguen a pagar es llum fent aquestes mangarrufes.

Sense equilibri pressupostari anual, sense control comprable, d´intervenció de la despesa pública i de la morositat en la qual incorreix el Partit que governa amb majoria el Consell Insular i amb sa incapacitat de donar alternatives polítiques que arreglin la falta d'ingressos suficients per a aquesta Institució emblemàtica, independent i tan necessària pel seu arrelament històric per al conjunt dels mallorquins i Balears l'única cosa que se demostra amb aquestes accions contradictòries amb la legalitat vigent és que sa Institució està lligada de mans perque hi ha un Govern Balear que ha provocat aquesta situació, i aixó políticament es antidemocràtic i posa a ses Institucions en es servici dels partits polítics i no des poble.

Moltes gràcies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario